HEXAFLEX – ACT


Dátum: 26 apríla, 2020

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) je pomenovanie pre formu psychoterapie, s ktorou pracujeme s klientmi na konzultáciách. Cieľom tejto metódy je zvýšenie psychologickej flexibility, ktorá sa vytvára prostredníctvom šiestich základných princípov, pričom každá oblasť je koncipovaná ako pozitívna zručnosť.

EXPERIENTAL ACCEPTANCE (akceptácia zo skúsenosti)

Prostredníctvom tejto praxe sa človek učí aktívne prijímať udalosti vyvolané predošlou skúsenosťou. Napríklad klienti trpiaci úzkosťou sa učia akceptovať úzkosť ako pocit. Prijímajú veci mimo vlastnú kontrolu a pracujú s tými, ktoré pod kontrolou majú – vlastné konania. 

COGNITIVE DEFUSION (kognitívne mylné predstavy) 

Snaha zmeniť spôsob, akým klient reaguje na negatívne myšlienky. Aplikujeme jednu z techník na oslabenie sily tejto myšlienky, čím znížime jej doslovnú kvalitu a pretransformujeme ju do neškodnej podoby.    

PRESENT MOMENT (súčasný okamih)

Kontakt so zmyslovými zážitkami v čase ich vzniku. Vďaka tomu sú ľudia schopní rozvíjať platformu povedomia, ktorá je zásadným základom pre cvičenia v ACT. Cieľom je, aby klient vnímal svet priamo a teda aby jeho správanie bolo flexibilnejšie a akcie konzistentnejšie s jeho hodnotami.

SELF AS A CONTEXT (ja ako kontext)

Etapa „pozorujúceho ja“ a teda časti nášho ,,ja“, ktoré je v danom okamihu iba svedkom myšlienok, pocitov a konania. Týmto spôsobom je možné oslobodiť sa od predtým pevne stanovených presvedčení o sebe samých.

VALUES (hodnoty) 

Fáza zisťovania, čo je pre klienta najdôležitejšie v živote. Takto vieme definovať smerovanie k hodnotnejšej budúcnosť a určiť príslušné prostriedky. 

COMMITTED ACTION (záväzný postup) 

Proces podniknutia krokov k vytýčeným cieľom, zažívajúc pritom aj nepríjemné myšlienky pocity. Prostredníctvom tohto sa dozvedáme, že zaviazanie sa ku konaniu a nie iba k výsledku, môže priniesť klientovi väčšiu vitalitu.