Zásady ochrany osobných údajov

Udeľujem prevádzkovateľovi informačných systémov osobných údajov:

Radovan Kyrinovič

(ďalej len „Prevádzkovateľ“),

súhlas so spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby (ďalej „Súhlas“) na nasledovný účel: Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na marketingové a propagačné účely a obchodnoprávne účely Prevádzkovateľa.

V súvislosti s vyššie uvedeným účelom sa spracúvajú osobné údaje v tomto informačnom systéme osobných údajov: Marketingová agenda a Obchodnoprávna agenda Prevádzkovateľa

Osobnými údajmi Dotknutej osoby sú: meno, priezvisko, kontaktné údaje (telefonický a e-mailový kontakt).

Právny základ spracúvania osobných údajov:

čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (GDPR) (ďalej len „nariadenie GDPR“) – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel uvedený vyššie.

čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje Dotknute osoby uchováva Prevádzkovateľ tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré ich získal a následne v súlade s príslušnými právnymi predpismi ohľadne archivácie.

Identifikácia príjemcov a spracovateľské operácie s osobnými údajmi:

Osobné údaje Dotknutej osoby sa nebudú zverejňovať, ani nebudú prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Po splnení účelu budú osobné údaje Dotknutej osoby zlikvidované.

Pri spracúvaní  osobných údajov pre daný  účel nepoužíva Prevádzkovateľ automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Odmietnutie poskytnúť osobné údaje, ak povinnosť poskytnúť osobné údaje ustanovuje zákon, môže mať za následok nemožnosť poskytnutia odpovede na dotaz Dotknutej osoby.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 nariadenia GDPR:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 nariadenia GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 • právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“) podľa čl. 17 nariadenia GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, za predpokladu, že:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 nariadenia GDPR,

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej Prevádzkovateľa osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie je potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 nariadenia GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 nariadenia GDPR:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov. Dotknutá osoba má, pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov, právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

 • právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 nariadenia GDPR:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe:

–   spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, vrátane namietania proti profilovaniu,

–   spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa, vrátane namietania proti profilovaniu,

–   ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

 • právo odmietnuť profilovanie podľa čl. 22 nariadenia GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov,
 • v prípade udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov má dotknutá osoba právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať v písomnej podobe na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na kontaktnej e-mailovej adrese Prevádzkovateľa.

Zásady spracúvania osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiava Prevádzkovateľ, tieto zásady spracúvania osobných údajov:

 1. zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti

Osobné údaje sú spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne.

 1. zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi.

 1. zásada minimalizácie údajov

Osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

 1. zásada správnosti

Osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia.

 1. zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných nariadením GDPR.

 1. zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

 1. zásada zodpovednosti

Prevádzkovateľ je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov v súlade s nariadením GDPR, zákonom o ochrane osobných údajov a iných relevantných právnych predpisov. Prevádzkovateľ je povinný tento súlad vedieť preukázať.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že jej boli poskytnuté a oboznámila sa s informáciami v súlade s nariadením GDPR.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby uvedené vyššie všetkými operáciami a súbormi operácií, ktoré sú potrebné v súvislosti s vyššie uvedeným účelom, najmä ich môže získavať, zhromažďovať, zaznamenávať, usporadúvať, prepracúvať, vyhľadávať, prehliadať, preskupovať, kombinovať, premiestňovať, využívať, uchovávať, blokovať, likvidovať.

Dotknutá osoba tiež berie ne vedomie, že je povinná svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa o zmene osobných údajov.

Dotknutá osoba potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a nesie zodpovednosť za ich nepravdivosť.